Akademia Innowacji i Start-upów – „Od garażu do WIG20”

 

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi od 2.01.2019 r. do 31.01.2020 r. realizuje projekt Akademia Innowacji i Start-upów – „Od garażu do WIG20” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundacją im. Zofii Zamenhof.

 

Cel Projektu

Szkolenia oferowane w ramach projektu mają na celu wzmocnienie kompetencji cyfrowych Uczestników Projektu poprzez przekazanie podstawowych treści o branży IT. Wiedza ta służyć ma przybliżeniu dróg rozwoju i awansu zawodowego w zawodach związanych z programowaniem, obsługą i tworzeniem aplikacji mobilnych, zdalnych oraz rozwiązywania złożonych problemów branżowych etc. Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych nowymi technologiami, branżą nowych firm technologicznych, a także możliwością profesjonalnego związania się z tą branżą. Jest to projekt typu pathways, gdzie uczestnicy dostają popularnonaukową wiedzę, która może im w przyszłości umożliwić dokształcanie się w tym kierunku lub obranie drogi nowego przedsiębiorcy tworzącego własne przedsięwzięcia.

 

Przedmiot szkoleń

Szkolenia zostały zaprojektowane w taki sposób, by wiedza o nowych technologiach stała się przystępna, zrozumiała i praktyczna. Podstawową barierą w poszerzaniu wiedzy z zakresu branży IT jest skomplikowany, specjalistyczny język oraz brak popularnonaukowych źródeł wiedzy na osób spoza branży, ale zainteresowanych możliwościami wykorzystania nowych technologii w rozwoju zawodowym.

 

Szkolenie obejmuje 7 bloków tematycznych, realizowanych w wymiarze 15 godzin szkoleniowych dla każdego z bloków. Treści nauczania obejmują tematy:

Moduł 1 Wprowadzenie do Doliny Krzemowej i wielkich przedsiębiorców tej branży

Moduł 2 Czym właściwie jest Start-up?

Moduł 3 Ścieżki kariery w IT: salesman, project manager, developer, tester

Moduł 4 Budowanie zespołu w start-upach zasada 3H: Hipster, Hacker and Hustler

Moduł 5 Popularnonaukowo o językach programowania przegląd

Moduł 6 Projekt tworzymy swoją pierwszą prostą aplikacje w grupach

Moduł 7 Innowacje Społeczne i Technologiczne

 

Certyfikaty

Każdy blok szkoleniowy zakończony będzie procesem certyfikacji, a jego ukończenie zostanie potwierdzone Certyfikatem ukończenia kursu. Proces certyfikacji realizowany będzie według zasad określonych w Regulaminie projektu i obejmować będzie pre test i post test oraz weryfikację zdobytej wiedzy przez eksperta. Proces certyfikacji został zaprogramowany w sposób zdalny lub stacjonarny i każdorazowo będzie modyfikowany według potrzeb Uczestnika projektu.

 

Łącznie w trakcie szkolenia Uczestnik uzyska 7 certyfikatów szkoleniowych, potwierdzających uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.

 

W trakcie szkoleń uczestnicy będą mieli do dyspozycji:

– materiały szkoleniowe,

– catering obiadowy i kawowy w każdym dniu szkoleniowym,

– materiały on-line dostępne na stronach partnerów projektu,

– dla osób mieszkających w odległości powyżej 50 km od miejsca szkolenia przewidziany jest nocleg finansowany z budżetu projektu.

 

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Na potrzeby rekrutacji uruchomiono Biuro Projektu (Łódź, ul. Narutowicza 86) oraz utworzono adres internetowy: akademiainnowacyjnosci@gmail.com

 

Udział w projekcie będzie dostępny dla os. z niepełnosprawnościami (dostępność architektoniczna szkolenia w budynkach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością). W trakcie rekrutacji (formularz zgłoszeniowy) będzie możliwe wskazanie ewentualnych usprawnień wspierających udział danej os. niepełnosprawnej w projekcie.

 

Harmonogram szkoleń

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 Oświadczenie UP

Załącznik nr 4 Zgodna na wykorzystanie wizerunku

Kategorie: O projekcie